اطلاعیه کمیته کارگاه ها همدان

 

اطلاعیه کمیته کارگاه ها همدان

             √ کارگاه آشنایی با کدا

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱۵ الی ۱۷

√ تلفن هماهنگی: زینب   ۰۹۳۳۶۷۱۱۱۰۰

صادق ۰۹۹۱۰۷۲۱۶۲۳

آدرس: همدان، میدان فلسطین، جنب پمپ بنزین، مجتمع فرهنگی عین القضات