مسئول نشریات انجمن هموابستگان گمنام شورای مرکزی ایران: علی

در صورت داشتن هر سوال یا تمایل به تهیه نشریات با این شماره تماس حاصل فرمایید: 09914288030

این کمیته نشریات مورد نیاز تمامی گروه ها و هیئت نمایندگان در سراسر ایران و خارج از ایران را ارسال می نماید.

الگوهای بهبودی از هموابستگی : 13000 تومان

keyboard_arrow_up