این پیام بوسیله کمیته ارتباطات به دو دلیل فرستاده شده است:
برای تصدیق این مفهوم که ” تمام سنین می توانند در جلسات انجمن هم وابستگان گمنام حضور به هم رسانند.”
تمام این ها با این هدف که چه نقشی مشخص می گردد ، یا خیر ، برای برنامه هم وابستگان گمنام نسبت به بهبودی،رشد،آموزش،یادگیری،بسط واعتلای انسانیت، درد،رنج،بهبودی و شفا،روحانیت،احساسات،سلامت جسمی و روانی و حمایت از هر یک ویا تمامی مواردی که دخیل هستند،می باشد.
ما پاسخ های بیشماری را به مراسلات اخیرمان که حضور نوجوانان را در جلسات انجمن هم وابستگان گمنام مد نظر قرار داده بود، دریافت داشته ایم. این یک اقدام متعاقب برای روشن سازی چند مورد است.
برای مدت های مدیدی انجمن هم وابستگان گمنام دارای کمیته ای بود که به آن کمیته نوجوانان انجمن هم وابستگان گمنام گفته می شد و تلاش هایی در نقاط مختلف برای راه اندازی جلسات به ویژه برای نوجوانان صورت گرفت.شوربختانه هیج کدام از این جلسات به دلایل مختلف موفق نبودند.انجمن جهانی هم وابستگان گمنام در سال ۲۰۰۷ رای به انحلال این کمیته داد.در حال حاضر هیچ برنامه ای برای ثبت دوباره این کمیته در زمان فعلی وجود ندارد.
همانگونه که یکی از اعضا به این نکته اشاره نمود که :”انجمن هم وابستگان گمنام متشکل از زنان و مردانی است”
شاید به طور تلویحی اشاره دارد که نوجوانان مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.الکلی های گمنام نیز تشریح نموده است که “انجمن الکلی های گمنام متشکل از زنان و مردانی است ” اما هنوز نوجوانانی که با الکل مشکل دارند به طور قطع انچنانکه در وبسایت انجمن الکلی های گمنام بدان اذعان شده است در جلسات الکلی های گمنام پدیرفته می شوند. علاوه بر این ، سنت سوم ما اذعان می دارد که:
تنها لازمه عضویت در انجمن هم وابستگان گمنام تمایل به داشتن روابط سالم و محبت آمیز است.این امر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که: بایسته است هر نوجوانی که در پی روابط سالم و محبت آمیز است در جلسات ما حضور یابد.
فرد دیگری اظهار داشته است که وجود یک نوجوان در جلسه انجمن هم وابستگان گمنام، نوعی عدم راحتی را در وی به وجود می آورد که مانع از این میشود که به طور کامل مشارکت نماید.فرد دیگری این واقعیت را ذکر کرد که تنها جلساتی وجود دارند که حداقل سن ۱۸ سال را برای شرکت کنندگان مقرر داشته اند.
هر دوی این موارد به حوزه هایی اشاره دارند که به وجدان گروهی آن جلسه بستگی دارد که خط مشی آن جلسه را تعیین نماید.طبق سنت چهارم ما:
“هرگروه باید مستقل باقی بماند به جز در مواردی که بر گروه های دیگر یا انجمن هم وابستگان گمنام به عنوان کلیت اثر بگذارد. از این روی ، انجمن جهانی هم وابستگان گمنام خط مشی های از این نوع یا در این سطح را بنا نمی نهد.
این یک پیام دوباره ارسال شده از پیامی است که در اصل در تاریخ ۲۰۱۱/۲/۲۷ و ۲۰۱۱/۳/۹ نشر یافته و در تاریخ ۲۰۱۶/۱/۲۸ دوباره ارسال گردیده است.
محتوای این ایمیل در اصل بوسیله کمیته ارتباطات انجمن هم وابستگان گمنام به نگارش درآمده است.
و برای نشر مجدد بوسیله کمیته های فرعی اعضای کمیته ارتباطات انجمن هم وابستگان گمنام در روز جمعه به رای گیری گذارده شد.

ترجمه شده در کمیته نشریات شورای منطقه

 

This message is being sent by the Communications Committee for two purposes:

To affirm the concept that “All ages can attend CoDA meetings.”

All this with an eye to what role is indicated, or not, for the program of Co-Dependents Anonymous in respect to recovery, growth, education, learning, human development, pain, suffering, healing, spirituality, emotions, mental and physical health and support for any or all involved.

(۳/۹/۱۱):

We received several responses to our recent mailing regarding teens at CoDA meetings. This is a follow up to clarify a few points.

For many years CoDA had a committee called CoDA teen and efforts were made in a variety of locations to start meetings specifically for teens. Unfortunately none of these meetings were successful for a variety of reasons. In 2007 the CoDA world fellowship voted to disband the committee. There are currently no plans to reinstate this committee at this time.

As one person pointed out, CoDA is currently a “fellowship for men and women” which might imply that teens are not welcome. Alcoholics Anonymous is also described as a “fellowship for men and women” and yet teens that have a problem with alcohol are definitely welcome at AA meetings as evidenced by their website. Also, our 3rd tradition states: The only requirement for membership in CoDA is a desire for healthy and loving relationships. This would seem to imply that any teen looking for healthy and loving relationship should be welcome at our meetings.

Someone else stated that having a teen at a CoDA meeting makes him uncomfortable about sharing fully. Another person brought up the fact that a meeting exists that has set a minimum age of 18 for attendance. These both point out areas where it is up to the group conscience of the meeting to determine policy for that meeting. Per our 4th tradition: Each group should remain autonomous except in matters affecting other groups or CoDA as a whole. Therefore, CoDA world does not establish policy of this type or at this level.

This is a resending of a message that originally went out on 2/27/11 and 3/9/11 and was resent on 1/28/16

The contents of this email were originally written by the CoDA Communications Committee , & were vetted for re-publication by the Friday Fellowship subcommittee of the CoDA Communications Committee,

keyboard_arrow_up