لیست گروه‌های آنلاین روز دوشنبه
 

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه نسیم صبح ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۸ الی ۹:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه حرکت صبح ایران_استرالیا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰*
 لینک فریکنفرانس
___
👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *صبح‌ها: ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه امید هموابستگان البرز*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

_

👈 *گروه اتحاد اراک*
👈 *دوشنبه ها*
👈 *ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه شیراز کدا*
👈 *روزهای زوج*
👈 *ساعت ۱۱:۳۰ الی۱۳*
لینک فریکنفرانس
__
👈 *گروه tehrancoda*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *دوشنبه ۱۳:۰۰ الی ١۴:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس
____
🚫 *ورودآقایون ممنوع*🚫
👈 *گروه ناحیه انلاین :شوق وصال(بانوان)*
👈 *ساعت:۱۵الی ۱۶:۳۰*
لینک فریکنفرانس
____
 👈 *جلسات فری‌کنفرانس ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت:۱۵الی۱۶:۳۰*
 🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

_
👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه بانوان کاشان*
👈 *دوشنبه ها*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
لینک فریکنفرانس
___
👈 *گروه شوق بهبودی ناحیه خراسان*
👈 *شنبه، دوشنبه، چهارشنبه*
👈 *ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
____
👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
__
👈 *گروه مسیر بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه ناحیه شش*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۰:۳۰الی ۲۲*
🆔لینک فریکنفرانس

__
👈 *گروه آوای‌بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه شکوه آزادی اهواز*
👈 *روزهای زوج وجمعه*
👈 *دوشنبه ۲۲ الی ۲۳:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه راه شب ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰*

لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه شاهین‌شهر*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس
~~~
👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد*
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir

keyboard_arrow_up