در زندگی ام قبل از آمدن به کدا، در کابوسی می دیدم، که با کشف  قسمتی مخفی از خانه ام یکه خورده بودم، اتاقی در  زیر شیروانی. این اتاق زیر شیروانی آنقدر ویران بود که تهدید می‌کرد هر چیزی را که زیر آن است، نابود می‌کند.

اگر چه من متوجه سمبل های رویا شده بودم  اما واقعیت این رویاهای شبانه زمانی به خانه ی ما رسید که همسرم در بخش مراقبت‌های ویژه به خاطر اعتیاد به الکل در حال مرگ بود. به خاطر اعتیاد به کار، الگوی هم وابستگی دوری گزینی و احساس  توانایی من در برخورد با اعتیاد همسرم، هر دوی ما نزدیک به تخریب کامل بودیم.

در طول این بحران، من این موضوع را به یکی از اعضای خانواده گفتم و او انجمن هم وابستگان گمنام را پیشنهاد کرد. با شرکت در جلسات و کار کردن قدم های کدا با راهنمایم فهمیدم که اتاق زیر شیروانی تخریب شده ی من می تواند تعمیر شود اگر من بتوانم با پشتکار و جدیت ابزارهای برنامه را در زندگی روزانه ام بکار گیرم.

واضح است که من هیچ راهی نداشتم که بدانم همسرم زنده خواهد ماند یا خیر و یا اگر او برنامه را انتخاب کند زنده میماند. همه ی آن ها خارج از کنترل من بود اما من می‌دانستم که با تمرکز بر بهبودی خود و با تمایل به ارتباط صادقانه با اعضای کدا و با وجود ناراحتی، می‌توانستم اتاق زیر شیروانی را تعمیر کنم و تمام آن زوایای مخفی و شرم آور مربوط به رازها را به روشنایی بیاورم. علاوه بر این، با تمرین مراقبت از خود ، من یک پایه و زیربنایی سالم بوجود آوردم که می‌توانست همسرم را برای بهبودی در کدا جذب کند البته اگر خودش انتخاب می کرد.

پس از تقریبا دوسال تلاش و کوشش در کار کردن برنامه، من خیلی چیزها را تعمیر کردم. گوشه‌های خراب شده اتاق زیر شیروانی زندگی من بهتر شده‌بود. خوشبختانه همسرم بهبود یافت و تصمیم گرفت برنامه کدا را با راهنما کار کند، اگرچه هنوز برخی مکان‌هایی وجود دارند  که نیاز به تعمیر دارند، با کمک نیروی برترم، راهنمای کدا، دوستان بهبودی اکنون می‌دانم که ابزار لازم برای تعمیر هر جای مخفی و آسیب دیده را دارم.

Richard W. – December 7, 2019

 

دانلود pdf

 

  The Secret Attic

Throughout my life prior to CoDA I had a recurring nightmare where I was shocked to discover a hidden part of my house: a walled-off attic. This attic was so dilapidated that it threatened to destroy everything beneath it.

Although I intellectually understood the dream’s symbolism, it wasn’t until my wife was in the Intensive Care Unit dying from alcoholism that the reality of this nightmare finally hit home. Due to workaholism, my codependent pattern of “walling off” and my enabling of her addiction, both of us had nearly been destroyed.

During this crisis I told a family member the situation and they suggested Codependents Anonymous. By attending meetings and working the CoDA Steps with my sponsor, I learned that my dilapidated attic could and would be repaired as I diligently applied the tools of the program in my daily life.

Obviously, I had no way of knowing whether my wife would live or die, nor if she would choose recovery if she did survive. All that was beyond my control, but I did know that by focusing on my own recovery and by being willing to honestly connect with fellow CoDA members despite discomfort I could repair my dilapidated attic and shed light onto all its secret, shame-filled corners. Further, by practicing good self-care I was providing a healthy foundation that could attract my wife to recovery in CoDA, if she chose.

After almost two years of diligently continuing to work my program I have repaired many secret, broken corners of my attic and life has improved. Fortunately, my wife did survive and decided to work the CoDA program with her sponsor. Although there are still some dilapidated spots that need repair, with the help of my higher power, my CoDA sponsor and the Fellowship of Codependents Anonymous, I now know I have the tools to repair any secret, broken places

Richard W. – December 7, 2019

 

 

لطفا داستان های خود را برای گاهنامه CODA ارسال نمایید:

۰۹۰۲۶۶۰۱۳۳۳ 

Email:journal@coda-ir.org

آدرس سایت ایران :coda-ir.og

 کانال تلگرام : @ Addresscoda.ir

 خط خدماتی آدرس جلسات ایران : ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴

شماره هماهنگی سفارش و ارسال نشریات : ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

خط خدماتی کمیته نشریات : ۰۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰

 ترجمه شده توسط کمیته نشریات شورای منطقه CoDAایران

keyboard_arrow_up