مسئول نشریات انجمن هم وابستگان گمنام شورای مرکزی ایران:  رضا

در صورت داشتن هر سوال یا تمایل به تهیه نشریات با این شماره تماس حاصل فرمایید  ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

این کمیته، نشریات مورد نیاز تمامی گروه ها و هیئت نمایندگان در سراسر ایران و خارج از ایران را ارسال می نماید.

راهنمایی: چه چیزی در آن بدست می آورم؟

۲۵۰۰ تومان