فهرست بستن

آیا حد و حدودی برای پرداخت اعانه توسط افراد به CoDA وجود دارد؟

اعانه نقدی سنت هفتم بی نام هستند و تحت هیچ شرایطی کنترل و یا تنظیم نمی‌شوند. مبلغ اعانه هر فرد در جلسات شخصی و محرمانه است.

هدایای نقدی، کالا (مانند کتاب و کامپیوتر) و یا اعانه های خدماتی (مانند حسابرسی پرونده های مالی، تعمیر و نگهداری وب سایت) تحت محدودیت های سالانه می‌باشد. برای سلامت معنوی مطلوب، گروه های CoDA و بدنه خدمات به سنت هفت وفادار می‌ماند که می‌گوید ما به لحاظ مالی به خودمتکی هستیم. حتی اگر افراد با بهترین نیت اعانه بدهند، ما در مورد مشکلات “مالی، دارایی و شهرت” هشدار می‌دهیم که مبادا از “اهداف اصلی روحانی مان” منحرف شویم. اگر گروه به شدت به اعانه‌های یک فرد و یا اعانه های گروه کوچکی از اهدا کنندگان متکی باشد، استقلال به خطر می افتد و ممکن که وحدت گروه لطمه ببیند. بنابراین محدودیت ها به کمک های فردی محدود می‌شود و این محدودیت‌های بر اساس دریافت کمک از تعداد شرکت‌کنندگان متفاوت است.

برای گروه های فردی، بین گروه‌ها، نهادهای رای گیری خدماتی، مقدار اعانه نقدی، کالا و یا خدمات حرفه ای توصیه می‌شود در سال بیشتر از ۱۰۰۰ دلار ( هزار دلار) نشود. این محدودیت می‌تواند برای دفتر هم وابستگان گمنام، به دلیل بزرگ تر بودن و حجم عملیات به ۲۰۰۰ دلار (دوهزار دلار) در سال برسد. در ازای گرفتن کلیه‌ی هدایا باید رسید ارائه شود. برای بدنه خدمات که سازمان غیرانتفاعی است، فردی که اعانه می‌دهد را می‌تواند از پرداخت مالیات معاف کند. جهت سلامت معنوی CoDA کلیه اعانه‌ها باید گمنام بماند، تا حدی که روند مستند سازی اعانه ها به ما اجازه می دهد.

 CoAD یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط کمک های داوطلبانه افرادی که در آن شرکت می کنند حمایت می شود.

صفحه ۱۱ بسنه راه اندازی جلسات  تجدید نظر شده در جولای سال ۲۰۱۱

شماره حساب خزانه دار انجمن هم وابستگان گمنام ایران ۵۸۹۲۱۰۱۲۳۹۹۰۱۵۶۰ بنام طاهرخانى جهت دریافت رسید لطفا پس از واریز با شماره   ۰۹۱۲۱۱۴۲۲۸۰ مظاهر تماس حاصل فرمایید.