سی و دومین جلسه شورای ایران و فارسی زبانان هم وابستگان گمنام برگزارمی شود:

تاریخ: جمعه ۹۹/۸/۲

ساعت: ۱۰ الی ۱۵

ازکادراداری،مسئولین کمیته ها ورابطین محترم تقاضا می شود درساعت مقرر حضور بهم رسانند (رابطین باگزارش شفاهی وکمیته ها گزارش تایپی)

دراین جلسه به موضوعات زیر می پردازیم:

۱- حضوروغیاب کادراداری،مسیولین کمیته ها ورابطین نواحی

۲- گرفتن گزارشات کمیته ها ورابطین

۳- بررسی پیشنهادات معوقه و گرفتن پیشنهادات جدید

دوستان توجه داشته باشند جلسه درفضای فری کنفرانس برگزارمی شود،،لطفا زودتر نرم افزار را درصورت نداشتن نصب کنید، تاروز جلسه به مشکل نخورید.

 لینک برگزاری

 

keyboard_arrow_up