شرایط برگزاری کارگاه در نواحی

 

مطابق بند شماره ۱۳ و ۱۴ وظایف کمیته کارگاه های آموزشی اساسنامه و خط مشی انجمن هم وابستگان شورای منطقه ایران، در صورت نیاز به برگزاری کارگاه برای هر هیئت نمایندگان، درخواست آن توسط رابط مربوطه در صحن شورا بیان شده و راجع به چگونگی برگزاری آن رای گیری می شود.

هیئت های نمایندگان فاقد کمیته کارگاهها و یا فاقد مسئول کمیته کارگاهها، می توانند در صحن شورا، از کمیته کارگاهها برای برگزاری کارگاه در زمینه موضوع مورد نیاز درخواست نمایند.

آیین نامه کارگاه