فراخوان خدماتی شورای منطقهٔ هم‌وابستگان گمنام ایران

فراخوان خدمتگزار

کمیته نشریات و ترجمه شوراى منطقه ایران و فارسى زبانان هم‌وابستگان گمنام از اعضایى که داراى هر یک توانایى‌ زیر مى‌باشند جهت خدمت و همکارى در این کمیته دعوت مى‌نماید:

۱-مسلط به ترجمه متونِ زبان انگلیسی(CoDA) به فارسی.
۲- مسلط به ویراستار زبان فارسى و آشنایی با زبان انگلیسى.

اعضایى که توانایى و تمایل به خدمت دارند لطفاً با مسؤل کمیته از طریق شماره ماندگار کمیته نشریات تماس حاصل نمایند.

+۹۸۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰

keyboard_arrow_up