لینک پخش مستقیم (زنده) از برگزارى جلسات سرویس خدمات جهانى CoDA هفدهم تا بیست و دوم مهر ماه

لینک پخش مستقیم (زنده) از برگزارى جلسات سرویس خدمات جهانى CoDA

هفدهم تا بیست و دوم مهر ماه

کلیک نمایید (لمس کنید)

https://livestream.com/accounts/27229149/events/8406496