نشریات

IMG_20220901_131200_407

شماره تماس خط ماندگار نشریات
۰۹۹۱۴۲۸۸۰۳۰

شماره تماس خط ماندگار فروش نشریات تازه واردین
۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

شماره تماس بازوی پخش آلمان
مهدی: 004917657848275

شماره تماس بازوی پخش آمریکا
حمید: 417-1696(714)001

لینک های دانلود نشریات کدا

نرم افزار نشریات انجمن
https://myket.ir/app/ir.coda.lit
کتاب صوتی هموابستگان گمنام
https://myket.ir/app/ketab.coda.litmp3
کتاب صوتی. کندن پوست پیاز
https://myket.ir/app/kandanepoust.coda.litmp3