نشریات

 مسئول نشریات انجمن هم وابستگان گمنام شورای مرکزی ایران:  رضا

در صورت داشتن هر سوال یا تمایل به تهیه نشریات با این شماره تماس حاصل فرمایید  ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

این کمیته، نشریات مورد نیاز تمامی گروه ها و هیئت نمایندگان در سراسر ایران و خارج از ایران را ارسال می نماید.

به هم وابستگان گمنام خوش آمدید
CoDA چیست؟
انتقال پیام
هم وابستگان گمنام
کندن پوست پیاز
مسائل مشترک
انتخاب کردن
اهمیت جلسات سالم
در این لحظه
راهنمای کارکرد
تجربیاتی از مکالمه متقابل
روابط و بهبودی
تعیین حد و مرز
راه اندازی جلسه جدید
آیا من هم وابسته هستم؟
راهنمای تازه واردان
ابزارهای بهبودی
شرکت در جلسات
راهنمایی در CoDA
کتابچه عبارت های مثبت
راهنمایی ...
پیکسل معرف خدمتگزاران
سکه یاد بود تولد
به هم وابستگان گمنام خوش آمدید

به هم وابستگان گمنام خوش امدید

500 تومان

CoDA چیست؟

CoDA چیست؟ 500 تومان

انتقال پیام

انتقال پیام  2000 تومان

هم وابستگان گمنام

کتاب هم وابستگان گمنام 8000 تومان

کتاب کوچک 6000 تومان

کندن پوست پیاز

کندن پوست پیاز 4000 تومان

مسائل مشترک

مسائل مشترک 3000 تومان

انتخاب کردن

انتخاب کردن 2000 تومان

اهمیت جلسات سالم

اهمیت جلسات سالم 2000 تومان

در این لحظه

کتاب مراقبه روزانه در این لحظه

13000 تومان

راهنمای کارکرد

راهنمای کارکرد 12 قدم و 12 سنت

7000 تومان

تجربیاتی از مکالمه متقابل

تجربیاتی از مکالمه متقابل

3500 تومان

روابط و بهبودی

روابط و بهبودی 500 تومان

تعیین حد و مرز

تعیین حد و مرز در بهبودی

500 تومان

راه اندازی جلسه جدید

راه اندازی یک جلسه جدید

500 تومان

آیا من هم وابسته هستم؟

آیا من هم وابسته هستم؟

500 تومان

راهنمای تازه واردان

راهنمای تازه واردان

4500 تومان

ابزارهای بهبودی

ابزارهای بهبودی 2000 تومان

شرکت در جلسات

شرکت در جلسات

500 تومان

راهنمایی در CoDA

راهنمایی در CoDA

500 تومان

 

کتابچه عبارت های مثبت

کتابچه عبارت های مثبت 1500 تومان

راهنمایی ...

راهنمایی: 3500 تومان

چه چیزی در آن بدست می آورم؟

پیکسل معرف خدمتگزاران

پیکسل معرف خدمتگزاران هر عدد 3000 تومان

سکه یاد بود تولد

سکه یاد بود تولد، یک تا ده سال 8000 تومان