فهرست بستن

 مسئول نشریات انجمن هم وابستگان گمنام شورای مرکزی ایران:  رضا

در صورت داشتن هر سوال یا تمایل به تهیه نشریات با این شماره تماس حاصل فرمایید  ۰۹۹۰۹۶۰۰۳۹۴

این کمیته، نشریات مورد نیاز تمامی گروه ها و هیئت نمایندگان در سراسر ایران و خارج از ایران را ارسال می نماید.

 

 

به هم وابستگان گمنام خوش آمدید
CoDA چیست؟
انتقال پیام
هم وابستگان گمنام
کندن پوست پیاز
مسائل مشترک
انتخاب کردن
اهمیت جلسات سالم
در این لحظه
راهنمای کارکرد
تجربیاتی از مکالمه متقابل
روابط و بهبودی
تعیین حد و مرز
راه اندازی جلسه جدید
آیا من هم وابسته هستم؟
راهنمای تازه واردان
ابزارهای بهبودی
شرکت در جلسات
راهنمایی در CoDA
راهنمایی ...
به هم وابستگان گمنام خوش آمدید

به هم وابستگان گمنام خوش امدید

500 تومان

CoDA چیست؟

CoDA چیست؟ 500 تومان

انتقال پیام

انتقال پیام  1600 تومان

هم وابستگان گمنام

کتاب هم وابستگان گمنام

کتاب کوچک 5000 تومان

کندن پوست پیاز

کندن پوست پیاز 2500 تومان

مسائل مشترک

مسائل مشترک 2000 تومان

انتخاب کردن

انتخاب کردن 1600 تومان

اهمیت جلسات سالم

اهمیت جلسات سالم 1600 تومان

در این لحظه

کتاب مراقبه روزانه در این لحظه

8000 تومان

راهنمای کارکرد

راهنمای کارکرد 12 قدم و 12 سنت

4500 تومان

تجربیاتی از مکالمه متقابل

تجربیاتی از مکالمه متقابل

2000 تومان

روابط و بهبودی

روابط و بهبودی 500 تومان

تعیین حد و مرز

تعیین حد و مرز در بهبودی

500 تومان

راه اندازی جلسه جدید

راه اندازی یک جلسه جدید

500 تومان

آیا من هم وابسته هستم؟

آیا من هم وابسته هستم؟

500 تومان

راهنمای تازه واردان

راهنمای تازه واردان

3500 تومان

ابزارهای بهبودی

ابزارهای بهبودی 1600 تومان

شرکت در جلسات

شرکت در جلسات

500 تومان

راهنمایی در CoDA

راهنمایی در CoDA

500 تومان

 

راهنمایی ...

راهنمایی: 2500 تومان

چه چیزی در آن بدست می آورم؟