لیست گروه‌های آنلاین روز جمعه

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه نسیم صبح ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۸ الی ۹:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *صبح‌ها: ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه حرکت صبح ایران_استرالیا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰*
 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه امید هموابستگان البرز*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه کارکرد ۱۲ قدم و ۱۲ سنت ناحیه ۵ خوزستان*
👈 *روزهای جمعه*
👈 *ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰*
لینک فریکنفرانس

👈 *جلسه فری‌کنفرانس گروه tehrancoda*
 👈 *تمامی روزهای هفته*
 👈 *ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *جلسات فری‌کنفرانس ناحیه یک*
👈 *جلسه هر روزِ هفته برگزار می‌گردد*
👈 *۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰*
 🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه مسیر بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

 

👈 *جلسات فری کنفرانسی ناحیه شش*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *جمعه ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه آوای‌ بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شکوه آزادی اهواز*
👈 *روزهای زوج و جمعه*
👈 *ساعت ۲۲ الی۲۳:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه راه شب ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰*

لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شاهین‌شهر*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد*
🆔لینک فریکنفرانس

Tel: 09393891064 
Telegram: @codair

Web: www.coda-ir.org 
instagram: http://Www.instagram.com/coda_irinstagram: http://Www.instagram.com/coda_ir

keyboard_arrow_up