جلسه زمان لینک
جلسه نسیم صبح 8 – 9:30 پیوستن
جلسه شیراز CoDA 11:30 – 13 پیوستن
جلسه ASEMANCoDA 15 – 16:30 پیوستن
جلسه آدینه 15 – 16:30 پیوستن
جلسه کارکرد قدم و سنت شاهین شهر 19 – 20:30 پیوستن
جلسه ناحیه شش 20:30 – 22 پیوستن
جلسه خوزستان CoDA 21 – 22:30 پیوستن
جلسه آوای بهبودی تهران 21 – 22:30 پیوستن
جلسه مشهد CoDA 21 – 22:30 پیوستن
جلسه ASEMANCoDA 22 – 23:30 پیوستن
جلسه راه شب 22 – 23:30 پیوستن
جلسه شاهین شهر 22:30 – 00:00 پیوستن
جلسه تویسرکان 22:30 – 00:00 پیوستن

 

keyboard_arrow_up