لیست گروه‌های آنلاین روز سه شنبه

 

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸صبح*
🆔لینک فریکنفرانس
 
👈 *گروه نسیم صبح ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۸ الی ۹:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
 
👈 *گروه حرکت صبح ایران_استرالیا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۸:۰۰ الی ۹:۳۰*
 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *صبح‌ها: ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه امید هموابستگان البرز*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت۱۰الی ۱۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس
_
*👈گروه آنلاین‌ بانوان*
*👈⛔مختص بانوان⛔*
*👈شنبه،سه شنبه*
👈 *ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

*👈گروه بانوان ایران کدا*
*👈⛔مختص بانوان⛔*
*👈روزهای فرد هفته*
*👈ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه tehrancoda*
👈 *۱۳ الی ۱۴:۳۰*
👈 *تمامی روزهای هفته*
🆔 لینک فریکنفرانس
_
👈 *گروه فرصت دوباره*
👈 *سه شنبه ها*
👈 *ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰*
لینک فریکنفرانس

👈 *جلسه ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰*
 🆔لینک فریکنفرانس

*👈گروه ایران کدا*
*👈تمامی روزهای هفته*
*👈ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه بهبودی آنلاین*
👈 *روزهای فرد*
👈 *ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

*👈گروه ایران کدا*
*👈تمامی روزهای هفته*
*👈ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه مسیر بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شوق پرواز خوزستان*
👈 *روزهای فرد*
👈 *ساعت۱۹:۳۰ الى۲۱*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه فروتنی یزد*
👈 *سه شنبه ها*
👈 *ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ناحیه شش*
👈  *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۰/۳۰الی ۲۲*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه آوای‌بهبودی تهران:*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت: ۲۱:۰۰ الی ۲۲:۳۰*
🆔 لینک فریکنفرانس

👈 *گروه راه شب ناحیه یک*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰*

لینک فریکنفرانس

👈 *گروه لیون فرانسه*
👈 *سه شنبه ها بوقت ایران ۲۲:۳۰الى ۲۴*
*بوقت فرانسه ۲۰:۰۰الی ۲۱:۳۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه شاهین شهر*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت ۲۲:۳۰ الی ۰۰:۰۰*
🆔لینک فریکنفرانس

👈 *گروه ایران کدا*
👈 *تمامی روزهای هفته*
👈 *ساعت۰۰:۰۰ الی ۱:۳۰بامداد*
🆔لینک فریکنفرانس

keyboard_arrow_up