آخرین آمار فعالیت گروه های کدا در شورای منطقه ای ایران :
۱_ تعداد گروه ها: ۶۵ گروه
۲_تعداد ۷۲ جلسه در هفته
۳_ جلسات خانواده: ۳۰ گروه
۴_جلسات آقایان :۸ گروه
۵_جلسات بانوان: ۲۷ گروه

زمان پاسخگوئی به اعضای محترم:
۱_ازطریق تلفن ماندگار از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ غروب
۲_ از طریق تلگرام از ساعت ۹ صبح الی ۲۲ شب

لازم به ذکر است که تمام توان کمیته آدرس جلسات در حفظ یکپارچگی و منافع کل کدا بوده و آماده سرویس دهی به اعضا در هر قسمت از ایران طبق شرح وظایف کمیته میباشد.

keyboard_arrow_up