گزارش رابط خدمات جهانی از جلسه هفتم مارس ۲۰۲۰ هیئت امنا

 

دانلود متن کامل انگلیسی گزارش کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۸

 

دانلود ترجمه متن کامل گزارش کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۸

 

دانلود متن خلاصه انگلیسی ۲۰۱۸

 

دانلود ترجمه متن خلاصه انگلیسی ۲۰۱۸

 

keyboard_arrow_up