فهرست بستن

هرمزگان

  کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ آزادی هرمزگان دوشنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ منوجان، حسین آباد، مدرسه نجیمه، طبقه همکف ✔ مسئول…

بوشهر

بوشهر کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۴۰۱ مهرآبپخش بانوان بوشهر شنبه ۱۹:۰۰ الی :۲۰:۳۰ آبپخش،بلوار انقلاب،پژوهشکده آموزش و پرورش .جنب اداره…

یاسوج

یاسوج کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ رویش یاسوج (بانوان) یاسوج جمعه ۱۰الی ۱۱:۳۰ یاسوج، گلستان یک، مهد کودک فرشته های…

کیش

کیش کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ ساحل رهایی کیش پنجشنبه ۱۸الی ۱۹:۳۰ کیش، روبروی شهرک پرواز، مدرسه کیان ،طبقه اول…

مازندران

مازندران کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ تولد دوباره بابل (بانوان) مازندران سه شنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ مازندران، بابل، میدان کشوری، روبروی…