ایلام

کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ کدا آقایان ایلام سه شنبه ۱۹ الی ۲۰:۳۰ خیابان تپه […]

هرمزگان

 منوجان کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ آزادی هرمزگان یک شنبه ۱۶الی ۱۷:۳۰ منوجان، حسین آباد، […]

بوشهر

بوشهر کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۴۰۱ مهرآبپخش بانوان بوشهر شنبه ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۴۵ آبپخش،بلوار انقلاب،پژوهشکده […]

یاسوج

یاسوج کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ تعلق یاسوج یاسوج شنبه  ۱۸ الی ۱۹:۳۰ یاسوج، بسنجان، […]

کیش

کیش کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ ساحل رهایی کیش پنجشنبه ۱۸الی ۱۹:۳۰ کیش، روبروی شهرک […]

مازندران

مازندران کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ تولد دوباره بابل (بانوان) مازندران سه شنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ […]

سنندج

سنندج کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ امید بهبودی (بانوان) سنندج دوشنبه ۱۶:۳۰ الی۱۸ سنندج، خیابان […]

کرمانشاه

کرمانشاه کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۴۰۱ صبا کرمانشاه (مختلط) کرمانشاه سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ […]

مرودشت

مرودشت کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ پرواز بانوان مرودشت  شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ خیابان انقلاب، […]

سیرجان

سیرجان کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۷۰۴ آرامش آقایان سیرجان سه­ شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار […]