فهرست بستن

مازندران

مازندران کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ تولد دوباره بابل (بانوان) مازندران سه شنبه ۱۷الی ۱۸:۳۰ مازندران، بابل، میدان کشوری، روبروی…

سنندج

سنندج کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ امید بهبودی (بانوان) سنندج دوشنبه ۱۶:۳۰ الی۱۸ سنندج، خیابان حسن آباد، کوچه خورشید ،…

کرمانشاه

کرمانشاه کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۴۰۱ صبا کرمانشاه (مختلط) کرمانشاه سه شنبه ۱۵:۳۰ الی ۱۷ کرمانشاه، میدان آزادی، روبروی پاساژ…

مرودشت

مرودشت کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۱ پرواز بانوان مرودشت  شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ خیابان انقلاب، پارک تامین اجتماعی، کانون بانوان…

سیرجان

سیرجان کد نام گروه شهر روز ساعت آدرس نماینده نقشه ۷۰۴ آرامش آقایان سیرجان سه­ شنبه ۱۷:۳۰ الی ۱۹ بلوار هجرت، فرهنگسرای سیرجان حسن ۰۹۱۳۱۴۵۷۰۴۷…