خط مشی شورای خدماتی

بر اساس اساسنامه شورای خدماتی ایران، که با رای نمایندگان ‌کلیه گروهها تایید شده است؛ تمامی گروههای فارسی زبان داخل […]