معرفی رابط جدید csc

این نامه (ایمیل) به کلیه کمیته های csc ارسال شد. ضمن تشکر فراوان از خدمتگزاران و کمیته های خدماتی CSC […]

برگزاری گارگاه سنت در یزد

گروههای کدا یزد  همه دعوتید (از همه ی اعضا انجمن دعوت می شود در این کارگاه شرکت کنند)  کارگاه سنت: سنت۳،سنت۴،سنت۵،سنت۶ […]