جلسات آنلاین شنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین (فری کنفرانسی) روز شنبه  👈 گروه ایران کدا 👈 تمامی روزهای هفته 👈 ساعت ۶:۳۰ الی ۸ […]

جلسات آنلاین یکشنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز یکشنبه 👈 گروه ایران کدا 👈 تمامی روزهای هفته 👈 ساعت ۶:۳۰ الی ۸ 🆔لینک فریکنفرانس […]

جلسات آنلاین دوشنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز دوشنبه   👈 *گروه ایران کدا* 👈 *تمامی روزهای هفته* 👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸* 🆔لینک فریکنفرانس _ 👈 *گروه […]

جلسات آنلاین سه شنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز سه شنبه   👈 *گروه ایران کدا* 👈 *تمامی روزهای هفته* 👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸صبح* 🆔لینک فریکنفرانس   […]

جلسات آنلاین چهارشنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز چهار شنبه   👈 *گروه ایران کدا* 👈 *تمامی روزهای هفته* 👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸* 🆔لینک فریکنفرانس 👈 *گروه […]

جلسات آنلاین پنج شنبه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز پنج شنبه   👈 *گروه ایران کدا* 👈 *تمامی روزهای هفته* 👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸* 🆔لینک فریکنفرانس 👈 *گروه […]

جلسات آنلاین جمعه ها

لیست گروه‌های آنلاین روز جمعه 👈 *گروه ایران کدا* 👈 *تمامی روزهای هفته* 👈 *ساعت ۶:۳۰ الی ۸* 🆔لینک فریکنفرانس 👈 *گروه نسیم صبح […]