جلسات آنلاین شنبه ها

گروه آنلاین شوق رهایی ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/shoghrahayi گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/shoghe_behbodi گروه آنلاین […]

جلسات آنلاین یکشنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ https://join.freeconferencecall.com/coda5 گروه آنلاین بهبودی ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ https://join.skype.com/opfdnhRwcRxr گروه آنلاین […]

جلسات آنلاین دوشنبه ها

گروه آنلاین کارکرد قدم کاشان ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/kodaka گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/shoghe_behbodi گروه […]

گروه آنلاین سه شنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ https://join.freeconferencecall.com/coda5 گروه آنلاین کدا لیون ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴ https://join.skype.com/cjMNbrmj5rOW گروه […]

جلسات آنلاین چهارشنبه ها

گروه آنلاین شوق رهایی ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/shoghrahayi گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ https://join.freeconferencecall.com/shoghe_behbodi گروه آنلاین […]

گروه آنلاین پنج شنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ https://join.freeconferencecall.com/coda5 گروه آنلاین مهر ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ https://join.skype.com/bHiGwGm4MTZG گروه آنلاین […]

گروه آنلاین جمعه

گروه آنلاین البرز ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ‌https://join.freeconferencecall.com/codaalborz @CoDAir www.coda-ir.org ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴   • امکان ورود به گروه تا نیم ساعت […]