جلسات آنلاین شنبه ها

گروه آنلاین شوق رهایی ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ لینک […]

جلسات آنلاین یکشنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین بهبودی ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ لینک […]

جلسات آنلاین دوشنبه ها

گروه آنلاین کارکرد قدم کاشان ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ […]

گروه آنلاین سه شنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین کدا لیون ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴ […]

جلسات آنلاین چهارشنبه ها

گروه آنلاین شوق رهایی ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین شوق بهبودی ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ لینک […]

گروه آنلاین پنج شنبه ها

گروه آنلاین شوق پرواز خوزستان ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ لینک فری کنفرانس گروه آنلاین مهر ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ لینک […]

گروه آنلاین جمعه

گروه آنلاین البرز ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ‌لینک فری کنفرانس @CoDAir www.coda-ir.org ۰۹۳۹۳۸۹۱۰۶۴   • امکان ورود به گروه تا […]