فراخوان خدماتی

فراخوان خدماتی

انجمن هم وابستگان گمنام ایران جهت تکمیل کادر اداری و خدماتی، از اعضای داوطلب که توانایی انجام خدمات زیر را دارند دعوت به همکاری می نماید.

۱- مسئول کمیته کارگاه ها : شرایط: داشتن سه سال مدت حضور در CoDA ، کارکرد و داشتن دانش کافی از ۱۲ قدم و آشنایی با ۱۲ سنت CoDA ، تمایل به خدمت و انجام وظایف محوله، حداقل تجربه یک دوره خدمت در ساختارهای خدماتی (خدمت با رای وجدان به عنوان نماینده یا علی البدل، رابط یا نایب رابط و مسئولین اداری یا کمیته های فرعی)، عدم استعمال دخانیات، الکل، مواد مخدر و قرص های روان گردان، عدم خدمت هم زمان در هیئت نمایندگان (کادر اداری و کمیته های فرعی)