فهرست بستن

۲۱ مهر

در این لحظه،

من به‌طور مؤثر از حدومرزها استفاده می‌کنم.

اگر حدومرزهایم ضعیف، نامفهوم و گیج‌کننده باشند من آسیب می‌بینم. وقتی حدومرزهایم قوی، واضح و قابل‌فهم باشند بیشتر احتمال دارد که تأثیرگذار باشند و از من مراقبت کنند.

وقتی حدومرزی می‌کشم، واقعیت خود را به‌وضوح بیان می‌کنم. از عبارت «من» استفاده می‌کنم و در مورد درک و احساسم، بدون سرزنش یا شرم توضیح می‌دهم.

وقتی گوش می‌دهم، به دیگران اجازه می‌دهم واقعیت خود را بدون واکنش من بیان کنند. من نصیحت نمی‌کنم. وقتی به حدومرز کشیدن ادامه می‌دهم، روابطم سالم‌تر می‌شوند. دوستی‌های تازه من با افرادی سالم و مؤثر شکل می‌گیرد