فهرست بستن

۱۲ آذر

در این لحظه،

من تنها روی امروز تمرکز می‌کنم.

فقط برای امروز. چه عبارت ساده‌ای اما سخت می‌شود آن را به خاطر سپرد. وقتی دارم نقشه می‌کشم یا درمانده و نگرانم، این عبارت را فراموش می‌کنم. چند روز پیش با پسر نوجوانم بحث می‌کردم و فقط می‌توانستم در مورد آینده او افکار منفی داشته باشم. در تاریکی افکار منفی‌ام بودم که ناگهان نوری آمد، «در این لحظه باش.» من در حال پیش‌بینی آینده بودم درحالی‌که نیاز داشتم به زمان حال برگردم و برای مشکلات امروز چاره‌اندیشی کنم، نه برای گذشته یا آینده. من رها می‌کنم و روی امروز تمرکز می‌کنم. خداوند فقط برای امروز مرا در مسیر نگه می‌دارد.