خط مشی شورای خدماتی ایران

 

بر اساس اساسنامه شورای خدماتی ایران، که با رای نمایندگان ‌کلیه گروهها تایید شده است؛ تمامی گروههای فارسی زبان داخل ایران و سراسر دنیا می توانند از خدمات کمیته های مختلف شورا استفاده کنند، و کمیته های خدماتی موظفند بدون هیچ محدودیتی به آنها خدمات ارائه نمایند.
خط مشی این نهاد بر اساس سنت ها و مفاهیم خدماتی کدا مخصوصا مفهوم ۱۲ می باشد.
مفهوم ۱۲:
این انجمن کوشش می نماید تا در تمام امور مادی و معنوی اصول مساوات، بی طرفی و احترام به حقوق افراد را رعایت نماید.
هر عضو انجمن اختیار اظهار نظر داشته و باید در ابراز عقایدش تشویق شود.
هر عضوی حق دارد از امور انجمن باخبر باشد.
جهت تحقق به این آرمان، این انجمن مصوبه وجدان جمعی، شامل جزئیات امور خدماتی و کنفرانس های خدماتی CoDA را بطور کامل درج و توزیع می نماید.

شوراى خدماتى هم وابستگان گمنام منطقه ایران و فارسى زبانها

According to Iran and (Farsi Speaking)’ CoDA VE bylaws which is approved by the

:vote of all group service representatives

All Farsi speakers in Iran and all over the world can use services which are provided by different committees of Iran and (Farsi speaking)’ CoDA VE
.Committees are responsible to provide services for them without any limitation
Iran and (Farsi Speaking)’ CoDA VE policy is based on the principles of twelve traditions and twelve service concepts, especially concept 12

:Concept 12
The Fellowship strives to practice and encourage spiritual principles in all its material, financial, and business affairs, including fairness, equality, and respect for individual rights. Every member within CoDA has a voice and is encouraged to use it. Every member has the right to know what is happening within our organization. To honor this right, and in the spirit of CoDA unity, our CoDA, Inc. organization publishes and distributes group conscience decisions, such as minutes of our service boards and motions from our CoDA Service Conferences, in the most inclusive and timely manner possible

Iran & (Farsi speaking) CoDA VE

بخش خزانه آنلاین:

سنت هفتم:

هرگروه باید کاملا متکی به خود باشد و کمک از خارج دریافت نکند:

سنت هفت ما در مورد متکی بودن به خود بودن و جلسات و کمیته های خدماتی کدا است.

یکی از راه هایی که یک جلسه یا گروه میتواند خود را از لحاظ مادی است برای بقا و توسعه

کدا حیاتی است .راه های دیگر بطور مشابه  مهم و حیاتی;حمایت از طریق خدمت کردت است.

ورود بخش کارگاه ها:

 آشنایی با کمیته کارگاه‌ها و چگونگی ارتباط و خدمت در این کمیته

کارگاه شکر گدازی پایان سال
کارگاه خط مشی به کارگیری سنت ها در گروه ها
برگذاری کارگاه کمیته کارگاه های ناحیه نه ایران (هیئت نمایندگان یزد)
برگزاری کارگاه خانواده در خراسان
انجمن هم وابستگان گمنام
keyboard_arrow_up